Gasolina 98

Índex d'octanatge Research (RON) RON mínim 98 EN 5164
Índex d'octanatge Motor (MON) MON - EN 5163
Densitat a 15ºC kg/m3 720 a 775 EN ISO 3675 / EN ISO 12185
Índex d'octanatge ponderat (RON+MON)/2    mín. 93 EN 5164+EN 5163
Pressió de vapor (vp) Kpa EN 13016-1
Estiu    45 a 60  
Hivern 50 a 80
Destil·lació     EN ISO 3405
evaporat a 70ºC (estiu) (E70) % V/V 20 a 54
evaporat a 70ºC (hivern) (E70) % V/V 22 a 56  
evaporat a 100ºC % V/V 46 a 74  
evaporat  a 150ºC % V/V mínim 75