Petromiralles GAS

Petromiralles GAS
Particular

- Dades fiscals (nom, NIF, adreça, població, telèfon de contacte, fax, correu electrònic)

- Matrícula

- Fotocòpia del DNI

- Ordre de domiciliació bancària SEPA

- Fotocòpia de l'últim rebut autònom

- Consum mensual

Empreses

- Dades fiscals (nom, NIF, adreça, població, telèfon i persones de contacte, fax, correu electrònic)

- Matrícula

- Fotocòpia del CIF de l'empresa

- Ordre de domiciliació bancària SEPA

- Fotocòpia del DNI de l'administrador o de la persona que tingui la facultat de signar el contracte en nom de l'empresa.

- Fotocòpia de les deduccions de l'empresa en què l'apoderat estigui autoritzat per signar

- Consum mensual