Karta Diesel Card B

Karta Diesel Card B
Działalność gospodarcza

 

- Dane podatkowe (imię i nazwisko, NIP, adres, miejscowość, telefon kontaktowy, faks, e-mail)

- Numery rejestracyjne

- Kserokopia dowodu osobistego

- Zlecenie SEPA automatycznej spłaty faktur z konta

- Kserokopia potwierdzenia opłacenia ostatniej składki ZUS

- Miesięczne zużycie

- Dane podatkowe (wyciąg CEIDG, kopia zaświadczenia nadania numeru NIP)

Przedsiębiorstwa

 

- Dane podatkowe (nazwa, NIP, adres, miejscowość, telefony i osoby kontaktowe, faks, e-mail)

- Numery rejestracyjne

- Kserokopia zaświadczenia nadania numeru NIP

- Zlecenie SEPA automatycznej spłaty faktur z konta

- Kserokopia dowodu osobistego członka zarządu lub osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.

- Kserokopia aktu notarialnego nadania pełnomocnictwa – w przypadku pełnomocnika.

- Miesięczne zużycie

- Dane podatkowe (wyciąg KRS, kopia zaświadczenia nadania numeru VAT)