Microfiltrat

Els carburants per motors diesel contenen a la seva estructura partícules i molècules que no són destruïdes al llarg de la combustió, la qual cosa provoca que siguin expulsades a l'atmosfera, amb els conseqüents efectes nocius sobre el mediambient.

PETROMIRALLES, amb la seva ferma voluntat d'oferir productes el menys contaminants possible, ha dotat a tots els seus sortidors de gasoil de les seves estacions de servei d'avançats sistemes de microfiltrat.

Aquest sistema, situat abans de les mànegues d'aprovisionament, elimina totes les partícules superiors a 5 micres, el que redunda en un notable descens de les emisions contaminants.