Sol·licitud de contacte

Nom *
Nif/Cif
Persona de contacte
Adreça
Població *
Codi postal
País
Província
Teléfon *
Fax
Mòbil
Email
Activitat de l'empresa
Núm. vehícles propis (menors de 3.5 Tm)
Núm. vehícles propis (majors de 3.5 Tm)
Núm. vehícles propis (Autocars/Autobusos)
Núm. vehícles propis (Furgonetes/Furgons)
Núm. vehícles propis (Turismes)
Núm. vehícles propis (Altres)
Vehícles propis d'altres tipus (quins?)
Disposa de dipòsit propi
Disposa d'altres targetes de pagament a gasolineres?
Quines?
Està censat per Gasoil Professional?
Comentari

Entenc i accepto les condicions d'us

Sol·licitud de targeta enviada amb èxit

...enviant...