PlusCard Gasóleo Profesional

PlusCard Gasóleo Profesional

A PlusCard Gasóleo Profesional é a tarxeta que PETROMIRALLES creou para profesionais, desde pequenos autónomos a grandes frotas do sector do transporte. Pensada coa vontade de ofrecerlles un medio para proverse en ruta, moderno e seguro.

Permite adiar o pagamento ao cliente despois de que este recargue o combustible, por este motivo require cobertura de risco, aval bancario ou depósito de garantía.

A tarxeta PlusCard de PETROMIRALLES está homologada para a recuperación do gasóleo profesional; a petición do cliente pódeselle asignar un límite diario / semanal / mensual de consumo; dispón dun código PIN coa posibilidade de cambialo todas as veces que sexa necesario; a través da nosa páxina web, no apartado  Zona clientes , pódense consultar, entre outras accións, as subministracións, as facturas…